Loading...
 Start Page

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Οι υποβολές αιτήσεων στον Α’ Κύκλο της Δράσης έχουν ολοκληρωθεί. Συνολικά υποβλήθηκαν περίπου 9.600 προτάσεις και τα αποτελέσματα με τους δυνητικά εντασσόμενους θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα.

στατιστικά στοιχεία για την αναβάθμιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Η έναρξη του νέου Β’ κύκλου αιτήσεων συνολικού προϋπολογισμού 140 εκατ. € αναμένεται στα μέσα Οκτωβρίου.

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής, οι επιλέξιμες δραστηριότητες και άλλες ενότητες της Δράσης ενδέχεται να διαφοροποιούνται ή να εξειδικευτούν στο κείμενο της 2ης Πρόσκλησης. 

Επιλέξιμες δραστηριότητες

Ο επιλέξιμος ΚΑΔ θα πρέπει να ανήκει σε έναν από τους οκτώ (8) στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ: Αγροδιατροφή/ Βιομηχανία Τροφίμων/ Πολιτιστικές & Δημιουργικές Βιομηχανίες/ Υλικά – Κατασκευές/ Εφοδιαστική Αλυσίδα/ Ενέργεια/ Περιβάλλον/ Τεχνολογίες Πληροφορικής – Επικοινωνίας/ Υγεία

 

Σε ποιους απευθύνεται

Υφιστάμενες επιχειρήσεις - προϋποθέσεις:

 • Έως τις 31/12/2015 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις και τηρούν βιβλία Β΄ ή Γ' κατηγορίας
 • Διαθέτουν μέχρι 31/12/2015 δραστηριότητα σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ
 • Διαθέτουν κατά την έγκριση της επένδυσης τον ΚΑΔ που αφορά στο σχέδιο, εφόσον αυτός είναι διαφορετικός από τον/ους ΚΑΔ, στους οποίους ήδη δραστηριοποιείται η επιχείρηση.

Νέες επιχειρήσεις - προϋποθέσεις:

 • Δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί μέχρι 31/12/2015
 • Διαθέτουν μέχρι 31/12/2015 δραστηριότητα σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ
 • Διαθέτουν κατά την έγκριση της επένδυσης τον ΚΑΔ που αφορά στο επενδυτικό σχέδιο, εφόσον αυτός είναι διαφορετικός από τον/ους ΚΑΔ, στους οποίους ήδη δραστηριοποιείται η επιχείρηση.

Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής

 • Είναι μικρή και πολύ μικρή επιχείρηση (απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και ο κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. €).
 • Έχει μία από τις ακόλουθες μορφές: ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός, Κοιν.Σ.Επ.
 • Να έχει την – κατά περίπτωση – απαιτούμενη εν ισχύ άδεια λειτουργίας ή την υποβληθείσα στον αρμόδιο φορέα αίτηση έκδοσης ή ανανέωσης αυτής, για τη/ις δραστηριότητα/ες στην/ις οποία/ες δραστηριοποιείται.
 • Να πραγματοποιήσει επένδυση αποκλειστικά σε μία μόνο Περιφέρεια.
 • Να υποβάλλει έως ένα επενδυτικό σχέδιο ανά Α.Φ.Μ.
 • Να μην αποτελεί προβληματική επιχείρηση, να μην είναι υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση και να μην εκκρεμεί σε βάρος της ανάκτηση ενίσχυσης.
 • Να διαθέτει ή να δεσμευθεί ότι θα μεριμνήσει για τις κατάλληλες υποδομές και υπηρεσίες ατόμων με αναπηρία.
 • Το έργο να μην έχει ολοκληρωθεί πριν την ημερ/νία υποβολής της πρότασης.
 • Να υποβάλλει στην πρόταση δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
 • Να δεσμευτεί ότι το επενδυτικό του σχέδιο δεν έχει υποβληθεί για ένταξη και δεν θα υποβληθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
 • Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η ενιαία επιχείρηση (συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από την παρούσα Δράση) να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000€ (ή 100.000€ για τον τομέα των μεταφορών) μέσα σε μία τριετία.

σύμβολο του ΕυρώΠροϋπολογισμός

Επιλέξιμος συνολικός προϋπολογισμός έργου:

ελάχιστος προϋπολογισμός 15000 € και μέγιστος 200000€

Ποσοστό ενίσχυσης:

40% των επιλέξιμων δαπανών του έργου και 50% των επιλέξιμων δαπανών του έργου σε περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού

εικονίδιο σημείωσηςNote:

Ο προϋπολογισμός του έργου δεν μπορεί να υπερβαίνει τον συνολικό Κύκλο Εργασιών έτους 2015 (αν ο Κ.Ε. 2015 είναι μικρότερος από 200.000€ τότε το όριο θα είναι ο Κ.Ε.).

Περίοδος Υποβολής

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis). Δεν τίθεται θέμα προτεραιότητας κατάθεσης των αιτήσεων.

Η νέα πρόσκληση αναμένεται εντός Οκτωβρίου 2016.

Επιλέξιμες δαπάνες

Α/Α

Κατηγορία /Ενέργειας

Περιγραφή*

Μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό - ποσό

1

Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος

 • Κτιριακές υποδομές για τη λειτουργία της επιχείρησης
 • Κτιριακές υποδομές για την προστασία Περιβάλλοντος & Εξοικονόμηση Ενέργειας

Έως 40%

2

Μηχανήματα – Εξοπλισμός 

 • Μηχανολογικός Εξοπλισμός
 • Εξοπλισμός προστασίας Περιβάλλοντος &    Εξοικονόμησης Ενέργειας
 • Τεχνολογική αναβάθμιση μέσω αύξησης χρήσης ΤΠΕ
 • Λοιπός Εξοπλισμός

Έως 90%

3

Άυλες δαπάνες

 • Πιστοποίηση Συστημάτων, Σχεδιασμός και Τυποποίηση
 • Προβολή – Προώθηση σε αγορές στόχους
 • Δικαιώματα Τεχνογνωσίας
 • Τεχνική και Συμβουλευτική Υποστήριξη/Καθοδήγηση επιχειρήσεων

Έως 100% και μέχρι 100.000€

4

Μισθολογικό κόστος υφιστάμενου ή νέου προσωπικού

 • Πλήρες Μισθολογικό Κόστος Υφιστάμενου Προσωπικού (με εξαρτημένη πλήρη ή μερική απασχόληση)
 • Πλήρες Μισθολογικό Κόστος Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού (με εξαρτημένη πλήρη ή μερική απασχόληση)
* Σημειώνεται ότι δεν είναι επιλέξιμη η πρόσληψη συζύγων και συγγενών α' και β' βαθμού.

Έως 40% και μέχρι 24.000€

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

Στα τηλέφωνα 2610-622027 | 2611-100200 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@datarc.gr για να δούμε μαζί το Πρόγραμμα και να εξετάσουμε τη δυνατότητα συμμετοχής σας.


 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΜΑΙΖΩΝΟΣ 206
ΠΑΤΡΑ 262 22

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τ: 2610.622027
F: 2610.240902
info@datarc.gr

SOCIAL MEDIA

εικονίδιο facebookεικονίδιο google plusεικονίδιο you tubeεικονίδιο twitterεικονίδιο linkedin

NEWSLETTER