Loading...
 Start Page
Νέα Δράση - «Ενίσχυση των δημιουργικών επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας»
Κλίκ για μεγέθυνση
Δευτέρα 01 Απρ 2019

Η Δράση εντάσσεται στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ» του ΕΣΠΑ 2014 –2020 και στοχεύει στη στήριξη της δημιουργικής διάστασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, την αύξηση της εξωστρεφούς επιχειρηματικής δραστηριότητας ευκαιρίας, της προβολής των επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας και των προϊόντων/υπηρεσιών τους στις διεθνείς αγορές. Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω ομάδες:

 1. Δημιουργική Βιοτεχνία - Βιομηχανία: Αφορά επιχειρήσεις που βασίζονται σε αυτό που σήμερα χαρακτηρίζεται ως βιομηχανικό και σχεδιαστικό Design και αξιοποίηση στοιχείων πνευματικής ιδιοκτησίας και πολιτιστικής κληρονομίας. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτής της ομάδος είναι η αργυροχρυσοχοΐα το έπιπλο, o σχεδιασμός προϊόντων / υπηρεσιών/ διεργασιών, η βιομηχανία ένδυσης – υπόδησης και μόδας σε όλα τα επίπεδα της εφοδιαστικής αλυσίδας της (ΚΕΥΔ - ένδυση, υπόδηση, δέρμα, κοσμήματα κλπ).
 2. Κλάδος ψυχαγωγίας: Αποτελούν επιχειρήσεις με εξωστρεφή χαρακτήρα ως αποτέλεσμα αξιοποίησης πρωτίστως πνευματικής ιδιοκτησίας (και υπό προϋποθέσεις πολιτιστικής κληρονομιάς). Χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτής της ομάδος οικονομικών κλάδων αποτελούν η βιομηχανία θεάματος και οπτικο-ακουστικών μέσων (visual arts), οι ψηφιακές βιομηχανίες ηλεκτρονικών μέσων ψυχαγωγίας, ψηφιακών παιγνίων (gaming), επαυξημένης πραγματικότητας, κοινωνικών εφαρμογών, τουριστικών και πολιτιστικών εφαρμογών, εξειδικευμένων εκπαιδευτικών υπηρεσιών, η διαφήμιση, η παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών κλπ που καθορίζουν και το περιεχόμενο των πολιτιστικών βιομηχανιών έντασης τεχνολογίας.
 3. Οι κλάδοι των εκδόσεων, τυπογραφίας και της βιβλιοδεσίας, οι οποίοι συνδυάζουν δημιουργικά χαρακτηριστικά και των δύο ανωτέρω αναφερόμενων κατηγοριών.

ΣΤΟΙΧΟΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Οι στόχοι της δράσης είναι:

 • Η αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της προβολής των επιχειρήσεων και των προϊόντων/ υπηρεσιών τους.
 • Η ενίσχυση των υπό σύσταση, αλλά και υφιστάμενων μικρομεαίων Επιχειρήσεων για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών / προϊόντων με δημιουργικό χαρακτήρα.
 • Η στήριξη των επιχειρήσεων στην προσπάθεια προσαρμογής τους στις νέες διεθνείς αναπτυξιακές απαιτήσεις στο βιοτεχνικό σχεδιασμό, την χρήση νέων τεχνολογιών και προσαρμογή των παραδοσιακών πρακτικών στις νέες τεχνολογίες.
 • Η εξειδικευμένη κατάρτιση και εκπαίδευση των στελεχών και του προσωπικού των επιχειρήσεων στις ανάγκες που απαιτεί η λειτουργία τους. Η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη των δράσεων της παρούσας πρόσκλησης, ανέρχεται σε 7.800.000€. Ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης κατανέμεται ανά κατηγορία επιχειρήσεων ως εξής:

 • 30% για τις υπό σύσταση επιχειρήσεις
 • 30% για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις
 • 40% για τις μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΔΡΑΣΗΣ

Δικαιούχοι, που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, είναι οι παρακάτω φορείς:

 • Υφιστάμενες Επιχειρήσεις: κάθε μονάδα, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή, που ασκεί οικονομική δραστηριότητα, που έχει συσταθεί πριν την υποβολή της πρότασης στα πλαίσια της παρούσας προκήρυξης και έχει τουλάχιστον 2 κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις.
 • Υπό σύσταση και Νέες Επιχειρήσεις: κάθε μονάδα, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή, που θα ασκεί οικονομική δραστηριότητα ή που δεν έχει κλείσει δύο διαχειριστικές χρήσεις.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ

Συνολικός προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης της πρόσκλησης είναι 4.000.000 €. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης μπορεί να κυμαίνεται από 30.000 € έως 300.000 €, με το ποσοστό επιδότησης να κυμαίνεται από 60% έως και 100% ανάλογα με το είδος του δικαιούχου και ανάλογα με την κατηγορία δαπάνης.

Σημειώνεται ότι λόγω της εφαρμογής του καθεστώτος ενίσχυσης de minimis η δημόσια δαπάνη δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 200.000€.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Οι επιλέξιμες δαπάνες  ενισχύονται με τη μορφή επιχορήγησης και αφορούν τις κατηγορίες που περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα:

Κατηγορία Δαπάνης

Ένταση Ενίσχυσης

Ανώτερα Όρια Ποσοστού Κατηγορίας Δαπάνης στον συνολικό Π/Υ

ΚΤΙΡΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΩΡΟΣ

60%

30%

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

60%

70%

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

60%

Έως 30%

ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

60%

 

ΠΡΟΒΟΛΗ – ΠΡΟΩΘΗΣΗ - ΔΙΚΤΥΩΣΗ

60%

20%

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

60%

3%

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ *(μόνο για τις υπό σύσταση)

100%

50%

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

60%

10%

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ή ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

60%

30%

ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης υποβολής των προτάσεων, παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:

Έναρξη υποβολής προτάσεων

Λήξη υποβολής προτάσεων

02/04/2019 ώρα 13:00

14/6/2019 ώρα 15:00

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΜΑΙΖΩΝΟΣ 206
ΠΑΤΡΑ 262 22

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τ: 2610.622027
F: 2610.240902
info@datarc.gr

SOCIAL MEDIA

εικονίδιο facebookεικονίδιο linkedin

NEWSLETTER

© Copyright 2016 - 2020 Συμβουλευτικές Υπηρεσίες - Πάτρα - DATA RC